ZO ZIT HET MET

je gegevens

Zoveel Zonlicht, gevestigd aan de Couwenhoven 6110, 3703 HK in Zeist, is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals staat in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op alle producten en diensten die Zoveel Zonlicht levert.

Persoonsgegevens die Zoveel Zonlicht verwerkt
Zoveel Zonlicht verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van haar diensten en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf aan Zoveel Zonlicht hebt verstrekt. Gegevens die Zoveel Zonlicht van je nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doelen, en die Zoveel Zonlicht mogelijk verwerkt, zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Adresgegevens (straatnaam, huisnummer en postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens (indien noodzakelijk voor de betaling)

Verwerkt Zoveel Zonlicht Reiki bijzondere persoonsgegevens?
Allereerst een korte uitleg over wat onder de term ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt verstaan. Dit zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens over ras. Zoveel Zonlicht verwerkt bij uitzondering enkele bijzondere persoonsgegevens als je er zelf voor kiest deze te vertellen. Het verwerken van deze gegevens is nooit bedoeld om een diagnose te stellen of om te delen met derden, maar slechts om in grote lijnen je ontwikkeling te volgen en als geheugensteun bij eventuele toekomstige gesprekken met jou.

Waarvoor Zoveel Zonlicht gegevens nodig heeft
Zoveel Zonlicht wil cliënten goed van dienst zijn. Zoveel Zonlicht gebruikt je gegevens:

 • om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor een goede dienstverlening;
 • om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij je af te leveren (indien van toepassing);
 • als Zoveel Zonlicht hier wettelijk toe verplicht is, bijvoorbeeld bij gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte;
 • voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Zoveel Zonlicht. Bijvoorbeeld om je via een nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit of ontwikkeling van Zoveel Zonlicht. Wil je niet (meer) benaderd worden via mijn nieuwsbrief, dan kunt je dit te allen tijde aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘Uitschrijven’ te klikken.

Zoveel Zonlicht kan je gegevens alleen voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze ze oorspronkelijk verwerkt heeft, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij het verwerken van persoonsgegevens is Zoveel Zonlicht gebonden aan de wet- en regelgeving die daarvoor geldt, en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Zoveel Zonlicht zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring door te voeren om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onder aan deze privacyverklaring.

Hoe lang Zoveel Zonlicht gegevens bewaart
Zoveel Zonlicht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Zoveel Zonlicht verkoopt je gegevens uiteraard niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is om afspraken met jou uit te voeren, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht van Zoveel Zonlicht, sluit Zoveel Zonlicht een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

In kaart brengen websitebezoek
Zoveel Zonlicht gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die Zoveel Zonlicht gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een mail sturen naar info@zoveelzonlicht.nl.

Beveiliging
Zoveel Zonlicht hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. Zoveel Zonlicht heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Zoveel Zonlicht toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht om die gegevens geheim te houden, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als Zoveel Zonlicht gebruikmaakt van de diensten van derden, zal Zoveel Zonlicht in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken over de beveiligingsmaatregelen die nodig zijn. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zoveelzonlicht.nl.

Je privacyrechten
Als je een verzoek doet tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens, zal Zoveel Zonlicht je hierover binnen vijf werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@zoveelzonlicht.nl.

Vragen?
Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacyverklaring? Neem dan contact met me op. Dit kun je doen via info@zoveelzonlicht.nl.